โครงการบ้าน ธอส 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564
โครงการบ้าน ธอส 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564 มีโครงการอะไรบ้าง

โครงการบ้าน ธอส 2564 กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
(ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) บ้าน

โครงการบ้าน ธอส. 2564 เพื่อสานรัก

โครงการบ้าน ธอส 2564

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่า Pool villas
เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดิน พร้อมก่อสร้างตึก
เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก Pool Villa
เพื่อซื้อเครื่องใช้ไม้สอยหรืออุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อผลดีสำหรับเพื่อการอาศัย กับการขอกู้ในเป้าหมายหลัก
หมายเหตุ นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และก็ตึกการซื้อขายเพื่อที่อยู่ที่อาศัย ละเว้น บ้านเช่ารวมทั้งแฟลต Sale Villas Phuket (RU)

อัตราดอกเบี้ย

 • ปี อัตราค่าดอกเบี้ย
 • ปีที่ 1 = 2.50% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = 3.50% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR – 1.65% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญา
 • กรณีลูกค้าผลประโยชน์ = MRR-1.00% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี

คุณสมบัติ

เป็นสามัญชนทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน เป็นลูกค้ารายย่อย แล้วก็ลูกค้าผลประโยชน์ขาดเงินฝาก วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

เอกสาร

เอกสารเฉพาะบุคคล

บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าเกิดมี)
สำเนาใบแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าเกิดมี)
สำเนาบัตรประชาชนคู่รัก (หากมี) จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต


เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ Villas Phuket

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน วิลล่าภูเก็ต
หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
ภาพถ่ายธุรกิจ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะแล้วก็ใบรับรองยอดเหลืออยู่
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ได้แก่ สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23) POOL VILLA PHUKET
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อช.2) ทุกหน้า
เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง / เพิ่มเติม ขายวิลล่าภูเก็ต
แบบแปลน
ใบคาดการณ์ก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(หากมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติมอีก เพื่อใช้ประกอบพินิจการให้สินเชื่อของแบงค์ **

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่า
2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
3. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่าจากสถาบันการเงินอื่น
4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งก่อสร้างตึก หรือเพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
6. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมบำรุงตึก ซื้อวิลล่า ภูเก็ต
7. เพื่อใช้หนี้ใช้สินเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัย
8. เพื่อซื้อเครื่องมือหรือเครื่องอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อคุณประโยชน์สำหรับเพื่อการพักอาศัย

หมายเหตุ
นิยามคำว่า “ตึก”เป็น บ้านเดี่ยว บ้านคู่แฝด ทาวน์เฮ้าส์ แล้วก็ตึกการค้าขายเพื่อที่อยู่ที่อาศัย นอกจากแฟลตแล้วก็บ้านเช่า

อัตราค่าดอกเบี้ย

 • ปี อัตราค่าดอกเบี้ย
 • ปีที่ 1 = 2.25% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = 3.00% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-2.65% ต่อปี
 • ปีที่ 4-ปีที่ 5 = MRR-2.00% ต่อปี
 • ปีที่ 6 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญา = MRR-1.00% ต่อปี สินเชื่อบ้าน ธอส 2564
 • ละเว้นกู้ใช้หนี้/ซื้อเครื่องใช้ไม้สอยฯ = MRR

คุณลักษณะ

เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำอธิบายศัพท์ในกติกาแผนการผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่พักที่อาศัยจำพวกขาดเงินฝาก SALE VILLA

ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานราชการวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานมหาชน หรือหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในดูแลของเมืองหรือก่อตั้งโดยข้อบังคับเฉพาะ หรือตั้งขึ้นตามแนวทางเมือง ได้เซ็นชื่อร่วมกับแบงค์ POOL VILLA PHUKET

เอกสาร

เอกสารส่วนตัว
บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าเกิดมี) บ้านหลังแรก ธอส
สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าหากมี)
สำเนาบัตรประชาชนคู่ครอง (หากมี)
เอกสารทางด้านการเงิน
ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 3 เดือน
เอกสารหลักประกัน
สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและก็ใบรับรองยอดคงเหลืออยู่ (กรณีซื้อ) PhuketVilla
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ตัวอย่างเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องเช่า (อช.2) ทุกหน้า
ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม ขายบ้านภูเก็ต
แบบแปลน
ใบคาดการณ์ก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(ถ้าหากมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบพินิจการให้สินเชื่อของแบงค์ **

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.

หมวดหมู่
ธันวาคม 2022
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
หมวดหมู่